UsługiDla naszych klientów świadczymy usługi w zakresie:
- Zarządzania oraz administrowania wspólnotami mieszkaniowymi

- Współpracy z deweloperami w zakresie doradztwa 

- Zarządzania najmem prywatnym

1) prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali. 

2) prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; 

3) zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 

4) zlecanie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenu nieruchomości – kontrola prawidłowości wykonywania powyższych prac. 

5) zapewnienie zarządzanej nieruchomości (z wyłączeniem sytuacji awaryjnych) nieprzerwanych dostaw mediów takich jak: prąd, woda, odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci.

7) zlecanie wykonywania bieżącej konserwacji i napraw na nieruchomości wspólnej, a w szczególności: 

napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody i odprowadzenie ścieków, instalacji domofonu, RTV, systemu monitoringu oraz innych urządzeń należących do nieruchomości wspólnej. 

8) Zlecanie wykonania prac remontowych w nieruchomości wspólnej 

9) ubezpieczanie części wspólnej nieruchomości budynkowej w zakresie zgodnym z wolą Zleceniodawcy; 

10) opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych, chyba że są one uiszczane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali. 

11) opiniowanie umów o dostawy bądź usługi związane z realizacją zadań przekraczających zakres zwykłego zarządu, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz sugerowanie ich rozwiązania w przypadkach gospodarczo uzasadnionych; 

12) przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej; 

13) przygotowanie i przedstawienie Zarządowi Wspólnoty do akceptacji projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt do tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz propozycji harmonogramu realizacji ze wskazaniem kluczowych tematów; 

14) przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, 

15) otwarcie lub przejęcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy, 

16) prowadzenie ewidencji pozaksięgowej i rachunków bankowych w tym obsługa bankowości elektronicznej przy zachowaniu zasad i reguł wynikających z obowiązujących przepisów; 

17) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego. 

18) przygotowanie umów na wynajęcie części wspólnej 

19) ewidencja , wystawianie rachunków, wezwań do zapłaty, należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości, 

21) rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością – w formie rocznego sprawozdania z działalności nie później niż w pierwszym kwartale roku następnego w stosunku do roku rozliczeniowego 

22) przedstawienie Zarządowi WM informacji o stanie rachunku bankowego w przypadku zagrożenia płynności finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej. 

23) wysyłanie wezwań do zapłaty w stosunku do właścicieli zalegających z zapłatą miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości - naliczonych należności oraz przekazywanie zarządowi raz na kwartał listy właścicieli zalegających z opłatami wraz z podaniem kwot zaległości. 

24) Windykacja zaległych należności na podstawie odrębnego zlecenia.